ความสำคัญของการเกษตรในสังคมเทคโนโลยีขั้นสูง

หัวข้อนำทาง

สถานที่ที่ทุกคนมีของตัวเองผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สำคัญเช่นธัญพืช, ผักผลไม้และพืชอุตสาหกรรม ความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทำได้โดยการแทรกแซงเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกการชลประทานการใช้เครื่องจักรกลฟาร์มปลูกพันธุ์พืชไฮบริด, อำนวยความสะดวกหลังการเก็บเกี่ยว, บูรณาการการจัดการศัตรูพืชควบคุมทางชีวภาพของโรคศัตรูพืชและการทำเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการใช้เชื้อรา Trichoderma ปุ๋ยหมัก กระตุ้นและ vermiculture ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์; และการก่อสร้างของฟาร์มถนนตลาดสำหรับการเข้าถึงของสินค้าเกษตรไปยังร้านตลาดที่
 
 
 
 การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการชลประทานสามารถเพิ่มพื้นที่ของ ricelands ชลประทานนั้น จึงเพิ่มการผลิตข้าวและสร้างผลกำไรมากขึ้นให้กับเกษตรกรข้าว นอกจากนี้จะสร้างงานมากขึ้นให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น ในพื้นที่สูงที่ผลิตพืชผักไม้ประดับและไม้ผลชนิดของชลประทานที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งปั๊มเปิดชลประทานฉีดหรือหยดน้ำแรงดันสูง
 
 
 
 เครื่องจักรกลฟาร์มสามารถทำได้โดยการจัดซื้อจัดจ้างของสี่ล้อรถแทรกเตอร์ฟาร์มสำหรับการเตรียมความพร้อมที่ดินในพื้นที่ดอน; และรถแทรกเตอร์มือหรือรถไถเดินตาม mudboat ข้าวในพื้นที่ลุ่ม โพสต์สิ่งอำนวยความสะดวกการเก็บเกี่ยวเป็น treshers ข้าว, เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโรงสีข้าว, เครื่องเป่าเตียงแบนและทางเท้าสำหรับการอบแห้งข้าว และ shellers ข้าวโพด / เครื่องเซาะข้าวโพดสำหรับผลิตภัณฑ์ข้าวโพด
 
 
 
 การใช้พันธุ์ลูกผสมของพืชสามารถเพิ่มการผลิตแม้จะอยู่ในพื้นที่เดียวกัน และเกิดการจ้างงานมากขึ้นเนื่องจากการเก็บเกี่ยวมากขึ้นความต้องการแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการเก็บเกี่ยวและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว รายได้หมายถึงการเก็บเกี่ยวอื่น ๆ มากขึ้นเพื่อประกอบการทำฟาร์ม
 
 
 
 โดยการทำการเกษตรเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นสิ่งจำเป็นโดยสังคมเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน